LISTENING

IETLS Listening หรือพาร์ทการฟัง เนื้อหาจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. เป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดคุยถึงเรื่องการสมัครงาน(job recruitment), การเข้าที่พักอาจจะเช่าบ้านหรือโรงแรม(accommodation agency), บริษัทขายประกัน(Insurance agency) เป็นต้น รูปแบบข้อสอบส่วนแรก คือ

Form completion จะเป็นแบบเติมคำลงไปในช่องว่างของข้อสอบให้ถูกต้อง (fill in the blank)

2. เป็นการฟังที่มีผู้พูดเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่ออธิบาย บรรยายถึงสถานที่ หรือสถานการณ์ เช่น พูดถึงเรื่องการเป็นห้างสรรพสินค้าใหม่ในตัวเมือง แนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือ อธิบายสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของที่พักรูปแบบของข้อสอบ มีหลากหลายแบบดังนี้

Map/Plan เป็นลักษณะของแผนที่สถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น รูปแบบคำถามนี้จะวัดความสามารถความเข้าใจการอธิบายสถานที่ตั้ง เช่น กลุ่มคำ opposite, behind, a little to the north, adjacent to, next to, to the north, to the south เป็นต้น

Diagram labeling เป็นรูปแบบการฟังแบบอธิบายลำดับขั้นตอน กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือชิ้นส่วนเครื่องกล

Multiple choices เลือกตอบ 1 คำตอบจาก 2,3 หรือ 4 ตัวเลือก

Matching ข้อสอบจะมีกลุ่มตัวเลือกมาให้ ผู้สอบจะต้องจับคู่ความสัมพันธ์ในโจทย์กับกลุ่มคำที่โจทย์ให้

Short answer question เป็นแนวที่มีคำถามมาให้แล้วตอบตามจำนวนคำหรือตัวเลขที่โจทย์กำหนดมาให้

3. ในพาร์ทนี้จะเป็นการสนทนาโดยมีจำนวนผู้พูดมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่าง 3-4 คน เนื้อหาส่วนมากจะเกี่ยวกับด้านการศึกษา, การทำโปรเจค, การเข้าฝึกอบกรม เป็นต้น รูปแบบของข้อสอบ มีหลากหลายแบบดังนี้

Sentence completion เป็นข้อสอบฝึกจับ Main Idea ของแต่ละลำดับการพูด

Multiple choices part 3 เลือกตอบ 1 คำตอบจาก 3 ตัวเลือก

Matching part 3 ข้อสอบจะมีกลุ่มตัวเลือกมาให้ดังตัวอย่าง ผู้สอบจะต้องจับคู่ความสัมพันธ์ในโจทย์กับกลุ่มคำที่โจทย์ให้มา

Flowchart/ Stage/Preparation ทดสอบการฟังขั้นตอนของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง โดยจะวัดความสามารถในการฟังจับใจความสำคัญของแต่ละลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

Summary Completion เติมคำตอบลงในช่องว่าง (filling in the gaps) โดยโจทย์จะเป็นสรุปจากบทความที่เราได้ฟัง จะวัดผู้อ่านในเรื่องการอ่านหาข้อมูลสำคัญ (main idea) ของเรื่อง รวมถึงข้อมูลเฉพาะ (specific detail) และความเข้าใจชนิดของคำ (part of speech)

4. พาร์ทสุดท้ายเป็นการพูดคนเดียวในหัวข้อด้านวิชาการ หัวข้อต่างๆเช่น Air Pollution, Wildlife, Global Warming เป็นต้นค่ะ ข้อสอบจะเป็นแบบ fill in the blank เท่านั้น