เกี่ยวกับ IELTS

การสอบไอเอล IELTS (International English Language Teaching System) เป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง ซึ่งที่ยอมรับทั่วโลกเพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อสอบไอเอลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. IELTS Academic and IELTS for UKVI

IELTS ทั้งสองแบบเป็นข้อสอบที่ใช้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ โดย IELTS for UKVI เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ การสอบ IELTS แบบนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบที่เป็นแบบ IELTS for UKVI

2. IELTS General Training

ใช้สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหรือใช้ในทำงานที่ต่างประเทศ

รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ (IELTS Academic and IELTS for UKVI) ประกอบด้วย

 1. ทักษะการฟัง 30 นาที แบ่งออกเป็น 4 Sections ในช่วงท้ายจะมีเวลาให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที กรณีสอบแบบ Paper-Based และ 2 นาที กรณีสอบแบบ Computer-Based
  – ส่วนที่ 1 เป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
  – ส่วนที่ 2 เป็นการฟังที่มีผู้พูดเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่ออธิบาย บรรยายถึงสถานที่สถานการณ์
  – ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนาโดยมีจำนวนผู้พูดมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่าง 3-4 คน
  – ส่วนที่ 4 เป็นการพูดคนเดียวในหัวข้อด้านวิชาการ
 2. ทักษะการอ่าน 60 นาที จะมีเรื่องมาให้เราอ่าน 3 เรื่อง ทั้งหมด 40 คำถาม
 3. ทักษะการเขียน 60 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
  – ส่วนที่ 1 Writing Task1 จะเป็นการรายงานข้อมูลสำคัญ เขียนอธิบายเชิงวิเคราะห์โดยลักษณะโจทย์จะเป็นกราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ตารางข้อมูล, สถานที่ หรือกระบวนการ ควรใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ
  – ส่วนที่ 2 Writing Task2 การเขียนเรียงความ แสดงความคิดเห็น หรือหาทางออกของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา ควรใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
 4. ทักษะการพูด ใช้เวลาประมาณ 11-14 นาที แบ่งออกเป็น 3 sections
  – ส่วนที่ 1 Short Answer ถาม-ตอบ สั้นๆแนะนำตัว และถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น การเรียน, งาน, ครอบครัว, งานอดิเรก ในส่วนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 นาที
  – ส่วนที่ 2 Long Turn เป็นการตอบบรรยายตามหัวข้อที่ได้รับ โดยผู้สอบจะมีเวลาเตรียมตัวบรรยาย 1 นาที และจะต้องพูดบรรยายโดยประมาณ 2 นาที
  – ส่วนที่ 3 Discussion เป็นการถาม – ตอบแสดงความเห็น ในรูปแบบที่กว้างมากยิ่งขึ้น มักเป็นความรู้แนวสังคมรอบตัว เช่น สิ่งแวดล้อม, อาชีพหรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ใช้เวลาโดยประมาณ 4-5 นาที