วิธีคิดคะแนน IELTS

ข้อสอบIELTS ใช้เกณฑ์ตัวเลข 1-9 ในการวัดความถนัดในภาษาอังกฤษ ใช้วัดตั้งแต่ผู้ฝึกภาษาอังกฤษเริ่มต้น (คะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 1 คะแนน) จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ (9 คะแนน) ตัวข้อสอบจะทดสอบทักษะในทุกๆด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)

Band Score Skill Level Description
9 Expert user ผู้สอบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม และใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่างได้อย่างแม่นยำและเหมาะสม รวมถึงมีข้อผิดพลาดน้อยมากในการใช้ภาษาอังกฤษ
8 Very good user ผู้สอบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แต่สามารถเข้าใจประโยคที่ซับซ้อนและสามารถโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 Good user ผู้สอบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง แม้ว้าจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางโอกาส ผู้สอบในกลุ่มนี้สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้ดีและมีการใช้หลักเหตุผลในการคิดและตอบคำถาม
6 Competent user ผู้สอบมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับค่อนข้างดี แม้ว่าจะมีการใช้คำที่ผิดบ้างในบางสถานการณ์ ผู้สอบในกลุ่มนี้สามารถเข้าใจประโยคที่ค่อนข้างซับซ้อนได้
5 Modest user ผู้สอบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางและเข้าใจความหมายส่วนใหญ่ของคำศัพท์ หรือประโยคในสถานการณ์ต่างๆ แต่อาจะต้องเพิ่มการใช้ประโยคและสื่อสารในรูปแบบของตัวเองให้มากขึ้น
4 Limited user ผู้สอบมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถใช้หรือเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้
3 Extremely limited user ผู้สอบสามารถสื่อสารและเข้าใจคำศัพท์และประโยคพื้นฐาน ในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน
2 Intermittent ผู้สอบต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ ภาษา อังกฤษ
1 Non-user ผู้สอบไม่สามารถใช้อังกฤษได้ แต่สามารถพูดเป็นคำๆได้
0 Did not attempt the test ผู้สอบไม่ได้ทำข้อสอบเลย

การคำนวณผลคะแนนรวม IELTS (Overall Band Score)

การคิดคะแนนรวมจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด) เมื่อได้คะแนนรวมแล้วจะหารด้วย 4 ถ้าหากคะแนนรวม overall ออกมามีเศษ จะถูกปัดเศษ ตามช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกับคะแนนเต็ม (whole band) หรือครึ่งคะแนน (half band)

Listening Reading Writing Speaking Average of four components Band score
Result test A 7.0 5.0 6.5 6.5 6.25 6.5
Result test B 6.5 6.5 7.0 7.0 6.75 7.0
Result test C 6.5 6.5 6.0 5.5 6.125 6.0

ระดับคะแนนในแต่ละทักษะ (Component Band Scores) (IELTS Academic and IELTS for UKVI)

ทักษะการฟัง (Listening)

Right Answers Band

40-39

9

38-37

8.5

36-35

8

34-32

7.5

31-30

7

29-26

6.5

25-23

6

22-18

5.5

17-16

5

15-13

4.5

12-11

4

ทักษะการอ่าน (Reading)

Correct  Answers

Band

40-39

9

38-37

8.5

36-35

8

34-33

7.5

32-30

7

29-27

6.5

26-23

6

22-19

5.5

18-15

5

14-13

4.5

12-10

4

9-8

3.5

7-6

3

5-4

2.5

ทักษะการเขียน (Writing)

Task Achievement (writing task 1)

25%

– เขียนรายงานข้อมูลต่างๆตามที่โจทย์ให้มาได้ถูกต้องและแม่นยำ (accurate information)
– การเสนอภาพรวม (overview)
– สามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญ (key feature)
– สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม (Supporting detail with data)
Task Response (writing task 2)

25%

– สามารถตอบคำถามตรงตามที่โจทย์ต้องการ (answer the question accurately)
– สามารถนำเสนอเหตุผลเพื่อ support main idea ได้อย่างสมเหตุสมผล (well-developed response)
– สามารถตอบคำถามตรงประเด็น (clearly answer the question when asked)
– สามารถในการเขียนสรุป (provide a conclusion)
Coherence / Cohesion 25% – ความสามารถในการจัดเรียงเนื้อหา (Organizing information)
– ความสามารถในการใช้คำเชื่อม (Using a range of linkers)
– เนื้อหาเหมาะสมในแต่ละพารากราฟ (Paragraphing appropriately and sufficiently)
Lexical Resource 25% – ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (using a wide range of vocabulary)
– มีการใช้กลุ่มคำ (collocation)
– สะกดคำถูกต้อง
Grammatical Range and Accuracy 25% – ความสามารถในการเขียนตรงตามหลักไวยากรณ์ (using a range of grammar)
– ความสามารถในการใช้ tense อย่างหลากหลาย
– ความสามารถในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation)

ทักษะการพูด (Speaking)

Fluency and Coherence

25%

– สามารถเข้าใจคำถามที่ได้รับจากผู้ตรวจข้อสอบ (able to be understood)

– ความสามารถโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่อง (talking without pause and hesitations and without self-correction)

 Lexical Resource

25%

– ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (using a wide range of vocabulary)

– มีการใช้กลุ่มคำ (collocation)

Grammatical Range and Accuracy

25%

– ความสามารถในการเขียนตรงตามหลักไวยากรณ์

(using a range of grammar)

– ความสามารถในการใช้ tense อย่างหลากหลาย

Pronunciation

25%

– ความสามารถในการใช้เสียงและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง