ประเภทของการสอบ IELTS

สอบ IELTS แบบ Paper และ Computer

การสอบ IELTS ณ ปัจจุบัน มีอยู่ 2 ตัวเลือก ได้แก่ IELTS Paper-based หรือแบบ IELTS Computer-Delivered ซึ่งระดับความยากง่ายเหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่รูปแบบข้อสอบ ซึ่งแบบแรกจะต้องเขียนลงบนกระดาษ ส่วนการสอบแบบคอมพิวเตอร์จะต้องพิมพ์คำตอบลงในคอมพิวเตอร์ และความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ข้อสอบทักษะการฟังในช่วงท้ายของข้อสอบแบบ paper จะมีเวลาให้ตอบลงในกระดาษข้อสอบ 10 นาที ส่วนการสอบแบบคอมพิวเตอร์จะมีเวลาเพียง 2 นาที ในการตรวจคำตอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละบุคคลในการเลือกวิธีการสอบ

แนะนำการ สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/5ip4Y2dVYuo

ข้อแตกต่างของรูปแบบข้อสอบ Paper-based VS IELTS Computer-Delivered

1. Listening

Paper-based

IELTS Computer-Delivered

– มีเวลา 30 นาทีในการทำข้อสอบ 10 นาที ในการตรวจทาน – มีเวลา 30 นาทีในการทำข้อสอบ 2 นาที ในการตรวจทาน (จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คำตอบไปพร้อมกับการฟัง)
คำแนะนำ จำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในการเลือกคำตอบเพราะรูปแบบการตอบแต่ละพาร์ทแตกต่างกัน เช่น fill in the blank, เลือกคำตอบจากคำศัพท์ที่ให้มา เป็นต้น และทางสถาบันจะมีดินสอ ยางลบ และกระดาษเปล่าให้

2. Reading

Paper-based

IELTS Computer-Delivered

– ทำข้อสอบลงในกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ – หน้าจอจะถูกแยกสองฝั่งอย่างชัดเจน โดยบทความจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นส่วนของคำถาม

– สามารถปรับขนาดตัวอักษรตามต้องการได้

– สามารถ highlight คำศัพท์หรือประโยคได้ตามต้องการ

– สามารถใช้งานคำสั่ง CTRL+C, CTRL+V ได้ แทนการเขียน แต่ไม่สามารถ search หาคำศัพท์ที่ต้องการได้

คำแนะนำ จำเป็นที่จะต้องฝึกอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และทางสถาบันจะมีดินสอ ยางลบ และกระดาษเปล่าให้

3. Writing

Paper-based

IELTS Computer-Delivered

– มีชุดกระดาษคำถามและคำตอบแยก – คอมพิวเตอร์มีระบบนับคำอัตโนมัติ

– สามารถใช้คำสั่ง ลบ, คัดลอก, วาง ได้

คำแนะนำ จำเป็นต้องเขียนตัวหนังสือให้ชัดเจน ให้ผู้ตรวจข้อสอบเข้าใจ คำแนะนำ อาจเกิดปัญหาเสียงดังเนื่องจากการพิมพ์คำตอบในเวลาเดียวกัน และ ทางสถาบันจะมีดินสอ ยางลบ และกระดาษเปล่าให้ สามารถเขียน planning ก่อนลงมือทำข้อสอบ

4. Speaking ใช้ระบบการสอบกับ face to face เหมือนกันทั้งสองระบบ